• Guest - Earn a FREE TubeBuddy Upgrade for being active on the forums! Click Here to learn how you earn free upgrades for TubeBuddy!
  • Guest - TubeBuddy has a discord! Click Here to join in the conversation!

TubeBuddy c├│ ai gi├║p t├┤i lß║Ñy lß║íi ─æ╞░ß╗úc k├¬nh Video Monanhang kh├┤ng ?

Vinh Hang

New Member
13
3
Tôi có kênh Video Monanhang, tôi bị kẻ xấu hãm hại, và bị 12 video cùng một lúc vi phạm bản quyền, đã hơn 5 tháng năm kênh không được trả lại hoạt động, tôi rất buồn, và không biết làm sao ?, bạn có thể lấy lại được kênh của tôi không, đây là kênh chính sở hữu tôi làm ra và rất tuân thủ nguyên tắc
 

BraveStar

Life ain't no Nintendo Game
TubeBuddy User
2,113
24
Subscriber Goal
1000
Here's a translation of this post for those who can't read Vietnamese:

I have Monanhang Video channel, I am harmed by bad guys, and 12 videos at the same time are pirated, more than 5 months, the channel has not returned, I am very sad, and do not know how?, You Is it possible to get my channel back, this is the main channel I work with and is very compliant with the principle

@Vinh Hang While I understand your main language is likely Vietnamese I would recommend trying to post in English so you can get better answers.