• Guest - Earn a FREE TubeBuddy Upgrade for being active on the forums! Click Here to learn how you earn free upgrades for TubeBuddy!
  • Guest - TubeBuddy has a discord! Click Here to join in the conversation!

Need Advice mß╗Öt ng├áy ─æß║╣p trß╗¥i tß╗▒ nhi├¬n bß╗ï mß╗Öt gß║¡y bß║ún quyß╗ün youtube

Vinh Hang

New Member
13
3
như mọi ngày bình thường video được sáng tác do chính mình sở hữu, thì bổng dưng một ngày nọ bị một gậy bản quyền, thật sự không hiểu tại sao ? , có lấy của ai, hay chép lại của ai đâu, video hoàn toàn của mình khác với mọi người, vậy mà bị gậy bản quyền, khi nhìn lại kênh người khác thì họ đã thực sự lấy video của y chan về cách thức và mẫu mã, thử hỏi tại sao tại sao kỳ vậy, mà video mình tải lên trước họ mấy ngày nữa , ........