• Guest - Earn a FREE TubeBuddy Upgrade for being active on the forums! Click Here to learn how you earn free upgrades for TubeBuddy!
  • Guest - TubeBuddy has a discord! Click Here to join in the conversation!

YouTube Question L├ám sao ─æß╗â ─æ╞░ß╗úc k├¬nh duy tr├¼ m├úi m├úi, kh├┤ng bß╗ï chß║Ñm dß╗⌐t v├¼ do bß╗ìn kß║╗ xß║Ñu h├úm hß║íi k├¬nh

Vinh Hang

New Member
13
3
có một cách nào để kênh mãi mãi duy trì mà không bị oan ức không ?
 

Beanie Draws

Mythical Poster
2,883
27
www.youtube.com
Subscriber Goal
30000
For those who don't speak Vietnamese they ask "Is there a way for the channel to remain forever without injustice?"


có một cách nào để kênh mãi mãi duy trì mà không bị oan ức không ?


Tôi không chắc bạn muốn nói gì về "sự bất công".
Đó có thể là lỗi của Google dịch, nhưng đối với phần đầu tiên của câu hỏi, kênh YouTube của bạn sẽ tồn tại mãi mãi miễn là bạn không vi phạm bất kỳ điều khoản dịch vụ nào. Nếu đó là ý của bạn về "sự bất công" hoặc có thể là kiểm duyệt, thì vâng, bạn sẽ phải tuân theo các quy tắc như bản quyền và không được làm những điều vi phạm quy tắc của YouTube, nhưng những điều đó khá dễ tuân thủ nếu bạn không để ý cho các vấn đề.

Miễn là Google còn tồn tại, kênh của bạn cũng vậy. Nhưng không phải tất cả các công ty đều tồn tại mãi mãi. MySpace không còn ở với chúng tôi như trước đây nữa và luôn có thể điều tương tự sẽ xảy ra với Google. Đây là lý do tại sao việc thử nghiệm các nền tảng khác lại quan trọng.

(for the English speakers
I'm not sure what you mean by "injustice".
That may be a Google translate error, but for the first part of your question, your YouTube channel should remain forever as long as you don't break any terms of service rules. If that is what you mean about "injustice" or maybe censorship, then yes, you will be subject to rules such as copyright, and not doing things that break YouTube's rules, but those are pretty easy to comply with if you're not looking for problems.

As long as Google exsists, so will your channel. But not all companies last forever. MySpace is no longer with us in a way it used to, and it's always possible the same will happen with Google. This is why testing other platforms is important.)
 
  • Like
Reactions: BraveStar